Zaproś nas do siebie! 2020 - formularz zgłoszeniowy instytucji

 • Zaproś nas do siebie! 2020

  Zaproś nas do siebie! jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych.

  Udział w programie oznacza gotowość do pracy nad rozwojem kompetencji pracowników instytucji oraz rozwojem oferty programowy instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.

  Instytucje, które biorą udział w Zaproś nas do siebie! otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,
  • procesu zmiany w zespole i instytucji,
  • programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2021 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

  Dla kogo?
  Program „Zaproś nas do siebie” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów oraz placówek oświatowych.

  Zależy nam, aby decyzję o aplikowaniu do projektu podjął cały zespół instytucji. Ważne jest, żeby wszyscy pracownicy, a nie tylko pojedyncze osoby, były gotowe na wyzwania związane z uczestnictwem w projekcie: udziałem w dwóch 3-dniowych warsztatach, pięciu 3-dniowych wizytach studyjnych, konsultacjach z ekspertami, spotkaniach zespołowych oraz przygotowaniem oferty programowej na rok 2021.

  Pierwszy warsztat dla dyrektorów i koordynatorów odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia.

  Wypełnienie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów regulaminu projektu „Zaproś nas do siebie! 2020”.

  Rekrutacja potrwa do 2 marca 2020.

 • CZĘŚĆ I – INFORMACJE O INSTYTUCJI

 • 1. Dane instytucji

 • 2. Dane dyrektora

  Dyrektor nie powinien być jednocześnie koordynatorem projektu, dopuszczamy taką możliwość jedynie w przypadku instytucji, w której zatrudniona jest mała liczba osób.
 • 3. Dane koordynatora

  Prosimy o wybranie jednej osoby z zespołu instytucji.
 • CZĘŚĆ II – ZESPÓŁ INSTYTUCJI

 • 4. Ile osób liczy zespół? Jak wygląda podział zadań w zespole – prosimy o opisanie wszystkich osób tworzących zespół instytucji (zadania, kompetencje, doświadczenie)? *

 • 5. Jaką wiedzę, umiejętności chcieliby Państwo zdobyć w trakcie trwania projektu? *

 • 6. W jakich programach wspierających rozwój instytucji brali Państwo udział (w tym programy NCK)? *

  Prosimy o wpisanie nazwy projektu oraz roku realizacji.
 • 7. Dlaczego zespół Państwa instytucji powinien wziąć udział w projekcie? *

 • 8. Prosimy o dodanie zdjęcie zespołu instytucji. *

  Może być to również jego metafora – liczymy na kreatywność :)
  Dopuszczalne formaty plików to: png, gif, jpg, mp3, jpeg. Maksymalny rozmiar to 3 MB.
 • CZĘŚĆ III – DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI

 • 9. Jaka jest misja Państwa instytucji? Od kiedy obowiązuje, kto i kiedy ją opracował? W jaki sposób misja przekłada się na działania instytucji? *

 • 10. Jakie są główne obszary działania Państwa instytucji? Prosimy o opisanie trzech działań, które uważacie Państwo za najważniejsze i wyróżniające instytucję. *

 • 11. Jaka jest obecnie oferta Państwa instytucji (sekcje, działania projektowe, edukacja artystyczna, etc.) i profil jej odbiorców? Kto korzysta z oferty Państwa instytucji, a do jakiej grupy odbiorców chcieliby Państwo dotrzeć? *

 • CZĘŚĆ IV –STRATEGIA, WYZWANIA I ZASOBY

 • 12. Czy Państwa instytucja posiada strategię rozwoju? Jeśli tak, to od kiedy obowiązuje, kiedy była opracowana? Jakie kierunki działań zostały w niej zapisane? Czy i w jaki sposób jest realizowana? Jakie trudności napotykają Państwo w jej realizowaniu? *

 • 13. Jakie potrzeby, wyzwania, problemy (niekoniecznie związane z kulturą) dostrzegają Państwo w społeczności lokalnej, w której/ z którą Państwo pracują? Czy diagnozują je Państwo? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy podejmują Państwo działania w oparciu o zdiagnozowane problemy/potrzeby? *

 • 14. Jakie są najważniejsze zasoby środowiska lokalnego, z których Państwo korzystają lub które mogą być podstawą do budowania oferty Państwa instytucji? *

  Prosimy o krótkie opisanie poszczególnych typów zasobów i ich ew. wykorzystania przez Państwa do budowania własnej oferty. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Instytucji jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231),
   tel. 22 21 00 100.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl.
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym Instytucji przetwarzane będą w celu rekrutacji do udziału i wzięcia udziału w Projekcie "Zaproś nas do siebie" na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Po zakończeniu rekrutacji – dane osobowe z formularza zgłoszeniowego Instytucji:
   a)
   niezakwalifikowanej do uczestnictwa w Projekcie zostaną usunięte,
   b) zakwalifikowanej do uczestnictwa w Projekcie będą przetwarzane w celu zawarcia Porozumienia i realizacji projektu na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO a po jego zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  5. Odbiorcami danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Instytucji będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. W przypadkach określonych w przepisach RODO, osobom których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. W sprawach spornych Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla sprawnej realizacji rekrutacji i działań w Projekcie "Zaproś nas do siebie".
 • Oświadczenie

  Oświadczam, że osoby, których dane osobowe zostały zawarte w niniejszym wniosku zostały poinformowane i przyjęły do wiadomości, że ich dane zostały wpisane do formularza zgłoszeniowego do Projektu "Zaproś nas do siebie", zapoznały się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną. Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu osób, których dane osobowe zostały zawarte we wniosku.

Ładowanie
Ładowanie...